Revízie elektrických zariadení

Aké poznáme elektrické zariadenia ?

Pod elektrickými zariadeniami rozumieme:

  • elektrickú inštaláciu
  • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
  • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody)
  • elektrické zariadenia strojov

Aké druhy OPaOS (revízie) sa vykonávajú ?

  • Východisková
  • Periodická alebo pravidelná
  • Mimoriadna alebo na požiadanie

Normy a vyhlášky, ktorým podliehajú revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov elektrického zariadenia a bleskozvodu na vykonávanie kontroly technického stavu bezpečnosti - revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky (v skratke OPOS) elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky sú určené vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009.

Vyhláška číslo 508/2009 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie elektrického zariadenia sú uvedené v norme STN 33 2000-6 z októbra 2007.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie bleskozvodu sú uvedené v norme STN EN 62305-3 (STN 34 1390) z mája 2007 - platí pre klasické bleskozvody a STN 34 1391 z júna 1998 - platí pre aktívne bleskozvody.

Čo je to revízia

Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Revízia je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Čo je to revízna správa

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

Kto potrebuje revíziu

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pre viac informácií nás pre to neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára TU