KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

Zanedbanie údržby komína, ktorý je dôležitou súčasťou každej stavby môže mať rozsiahle následky. Predstavte si minimálne veľký hnedý fľak na stene komína. Esteticky to vyzerá hrozne a ani hygienicky to nie je v poriadku. Naša spoločnosť preto poskytuje údržbu komínov podľa platných predpisov. Kontrolu a čistenie vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou. Neudržiavané komíny sú zanesené nánosom sadzí, ktoré zmenšujú priemer komínového prieduchu čo môže spôsobiť vyhorenie sadzí po celej výške komína a tým dochádza k požiaru stropných a krovných konštrukcií budovy. Zanedbanie stavu komína vedie k zvyšovaniu nákladov na jeho čistenie a opravu, preto musíte siahať hlboko do vrecka, aby ste mali počas zimy teplo v domácnosti. Odborným a pravidelným čistením komína budete mať prehľad o jeho technickom stave a môžete zamedziť vzniku požiaru, taktiež úniku tepla a tým ušetriť pri vykurovaní.

Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín ste povinný aj zo zákona. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Ak revíznu správu mať nebudete, môže vám hasičský a záchranný zbor v prípade vzniku požiaru v dôsledku nevhodného technického stavu komína, udeliť finančnú sankciu.

  • Najčastejšie chyby komínových telies
  • nepravidelná kontrola a čistenie komínov osobou, ktorá nemá odbornú spôsobilosť
  • nevhodná konštrukcia komína, dymovodu, a z toho vznikajúce problémy odvodu spalín
  • nedodržanie bezpečnej vzdialenosti drevených konštrukcií (napr. drevený trám prechádzajúci komínom)
  • netesnosť komína, špáry v komíne, nezaistené komínové dvierka, nezaistené sopúchy (miesto pripojenia spotrebiča)
  • iskry z komína a vznietenie sadzí v komíne (vyhorenie komína)
    používanie komína, na ktorom boli zistené závady (komín je možné uviesť do prevádzky vrátane pripojenia spotrebiča len so súhlasom osoby s odbornou spôsobilosťou (revízneho technika).

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

§ 4

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 14

Povinnosti fyzických osôb

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,5)

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Zákon 401/2007

§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Po každej kontrole a čistení sa vydáva doklad o pravidelnej kontrole a čistení podľa vyhlášky 401/2007, §20. Tento doklad je potrebný okrem iného napríklad pri reklamácii tepelných spotrebičov, komínových systémov, v prípade poistných udalostí, v prípade preventívnych kontrol Štátneho odborného dozoru alebo obce…a samozrejme je to povinnosť každého vlastníka nehnutelnosti podľa Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi!

Pre viac informácií nás pre to neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára TU