Požiarna ochrana

Ponuka služieb dodávateľským spôsobom v oblasti ochrany pred požiarmi:

V oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) sa jedná najmä o nasledovné činnosti :

 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

 • Vykonávanie vstupného školenia pre novoprijatých zamestnancov a periodického školenia pre všetkých zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách

 • Pravidelné protipožiarne prehliadky pracovísk v predpísaných termínoch so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov

 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok pracovísk

 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,

 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb

 • Analýzy požiarneho nebezpečenstva a iné

 • Zabezpečenie kontrol prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,

 • Zabezpečenie kontrol požiarnych vodovodov t.j. zariadenia pre zásobovanie vodou na hasenie požiarov,

 • Zabezpečenie kontrol protipožiarnych zariadení (požiarne dvere,klapky atď)

 • Konzultačná a poradenská činnosť na úseku ochrany pred požiarmi.

Špecialista požiarnej ochrany:

 • Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, audit vypracovaného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, posudky zmien, prestavieb a opráv stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby

 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb

Pre viac informácií nás pre to neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára TU