Revízie komínov (kolaudácia)

Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú  MV SR  401/2007 Z.z. a STN EN 1443.

Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komína a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.

Kedy ste povinný volať revízneho technika komínov ?

  • kolaudácie : K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.
  • pred pripojením nového spotrebiča,
  • pri výmene spotrebiča,
  • pri postavení nového komína.

Pre viac informácií nás pre to neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára TU