Revízia bleskozvodov

Čo je bleskozvod respektíve LPS ?

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt patriaca do skupiny:

 • systému zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:

 • zachytávacia sústava,
 • zvody a skúšobné svorky,
 • uzemňovacia sústava.

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

 • pasívny bleskozvod,
 • aktívny bleskozvod.

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Ako často treba vykonávať OPaOS pasívnych bleskozvodov ?

OPaOS celého sýstemu zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
 • po dokončení inštalácie,
 • v pravidelných termínoch podľa nasledujúcej tabuľky lehôt pravidelných OPaOS.

Podľa zadefinovanej potrebnej hladiny ochrany pred bleskom LPL (Lighting Protection Level) vieme pre daný objekt určiť triedu LPS (Lighting Protection System) teda bleskozvodu.

Podľa hladiny ochrany objektu pred bleskom (LPL) a zaradenia, na ktorom sa systém ochrany pred bleskom (bleskozvod) nachádza vieme určiť z nasledujúcej tabuľky lehoty pravidelných OPaOS a kontrol:

Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (pasívnych bleskozvodov)

Úroveň ochrany

Vizuálna kontrola

OPaOS (revízia)

OPaOS pri kritických systémoch a priestor s nebezpečenstvom výbuchu

     

rok

rok

rok

     

I a II

1

2

1 1)

     

III a IV

1

4

1 1)

     

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:

1) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota 5 rokov.

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako (napr.):

 • nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne

Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako (napr.):

 • školy, supermarkety, katedrály

Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako (napr.):

 • obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty

Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako (napr.):

 • objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Poznámky:

1) V tabuľke je vždy uvedený maximálny interval medzi OPaOS systémov LPS (bleskozvodov)
2) Systém ochrany pred bleskom pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu by mal byť:

 • vizuálne kontrolovaný každých 6 mesiacov
 • OPaOS by mala byť vykonaná minimalne raz za rok

3) Pri zásahu bleskom sa OPaOS musí vykonať neodkladne po zistení akéhokoľvek zásahu/úderu do systému LPS (bleskozvodu).

4) Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.

Zdroj: tabuľka lehôt, vysvetlivky a poznámky sú kópiou z normy STN EN 62305-3:2007

Ako často treba vykonávať OPaOS aktívnych bleskozvodov ?

Lehoty pravidelnej OPaOS aktívneho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) vieme určiť z nasledujúcej tabuľky

Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (aktívnych bleskozvodov)

Úroveň ochrany LPL

Kompletná revízia

Vizuálna kontrola

       

rok

rok

       

I a II

2

1

       

III a IV

3

2

       

Ojekty s nebez. výbuchu

1

1/2

       

Sprostredkúvame takisto revízie elektrických ručných náradí a elektrických spotrebičov.

Pre viac informácií nás pre to neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára TU